Platby za stravné   

Stravné pro děti od 3 do 6 let věku: 

Přesnídávka             8,- Kč

Oběd                     15,- Kč

Svačina                   7,- Kč

--------------------------

CELKEM                30,- Kč

 

Stravné pro dětí, které dovrší ve školním roce 7 let:

Přesnídávka             9,- Kč

Oběd                     17,- Kč

Svačina                   7,- Kč

--------------------------

CELKEM                33,- Kč

 

Součástí jídel je vždy nápoj.

 

 

PLATBY za stravné se hradí bezhotovostním platebním stykem SVOLENÍM K INKASU.

Je nutné ke dni nástupu dítěte do MŠ odevzdat vedoucí ŠJ vyplněnou Přihlášku ke stravování s potvrzením banky o povolení k inkasu.

Stravné je vybíráno zálohově na aktuální měsíc ( + - přeplatky, nedoplatky z předcházejícího měsíce).

Splatnost transakce na dloučeném pracovišti je ke dni 10 každého měsíce, připadne-li datum na den pracovního klidu nebo volna, pak předchozí pracovní den.

Číslo účtu ŠJ: 879960247/0100


Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí stravovny, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti a to vždy ve dnech, které jsou k tomu předem určeny.

 Neplacení stravného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

 

VYÚČTOVÁNÍ  NA KONCI  ŠKOLNÍHO  ROKU

Školní rok  končí dnem 31. srpna.

Vyúčtování stravného se provede jen u dětí odcházející do základní školy.

Případný přeplatek je zaslán během měsíce září na účet. Rodiče dětí, kteří hradí úhradu stravného hotově, si jej mohou vyzvednout u vedoucí školní jídelny proti podpisu taktéž v září ( ve dnech, kdy dochází k hotovostnímu výběru).