2017

Cílem našeho grantu byla propagace významu čtení v rodinách, získání kladného vztahu k literatuře a k mluvenému slovu.Díky podpoře města Příbram a schválením grantu na rok 2017 ve výši 38.000 Kč jsme mohli obohatit naší knihovničku v obou budovách naší školy. Paní učitelky navštívily největší prezentaci knih v České republice - Veletrh knih Praha. Zde jsme získaly fundované znalosti v trendech dětské literatury a nakoupily knihy s nezanedbatelnou veletržní slevou. Dále jsme z poskytnutých finančních prostředků zakoupily multikoutek /divadélko pro děti/ určený k dramatizaci ve třídě "Včeliček".

Zvlášť velkou radost nám udělalo radost pořízení nových maňásků. Původní maňásci již dosluhovali, ale přesto ještě nyní poslouží k improvizačnímu hraní pohádek dětí pro děti. S nově zakoupenými maňásky paní učitelky už zahrály pohádky O neposlušných kůzlatech, Tři prasátka, O koblížkovi /viz fotogalerie/.

 2016

   V roce 2016 se nám podařilo získat Grant Středočeského kraje ve výši 50.000 Kč na rekonstrukci a vybavení schodiště senzorickými prvky pro rozvíjení jemné motoriky dětí, zrcadlo k logopedickým chvilkám, prvky k určování barev, hmatové reflexi apod. Největší nadšení u dětí sklízí deformační zrcadlo ve vestibulu školky  /fotografie zde/.

    2015

V roce 2015 se nám podařilo uspět s grantem Města Příbrami ve výši 17.500 Kč na projekt "Ten dělá to a ten zas tohle..."

Cílem tohoto projektu bylo seznámit děti s polytechnickou výchovou, s praktickými činnostmi a hrami, které uvedou děti do světa dospělých, občanského života a práce. Díky poskytnuté dotaci děti objevovaly různé profese, rozšiřovaly si povědomí k čemu daná činnost směřuje, co je jejím cílem a podstatou.

Z grantu byly zakoupeny do tříd  pro nejstarší oddělení dvě pískovničky s kinetickým pískem, keramická hlína a truhlářský ponk s nářadím. Všechny třídy dostaly nové polytechnické stavebnice pro rozvoj manuální zručnosti.

 2014

V tomto roce jsme získali grant Města Příbrami ve výši 5.500 Kč  "Rozumíš mi?", určený k pomoci dítěti při odstraňování vad ve výslovnosti jednotlivých hlásek. Díky této dotaci jsme zakoupili materiál, pomůcky a vytvořili metodické postupy a vhodné podmínky pro práci s dětmi a pro nápravu špatné výslovnosti ve spolupráci s logopedickou poradnou.

Bylo zakoupeny např. "Logopedické pohádky", logopedické deskové hry, logopedické zdrcadlo, sluchové hry, hry k procvičování dechového a sluchového vnímání, pomůcky vhodné ke gymnastice mluvidel apod..

Další grant Města Příbrami ve výši 5.000 Kč "Aby bylo nám všem milo..." byl určen na podporu projektu k propagaci pravidelného čtení nejen ve školce, ale i v rodinách.

Z grantu byla zakoupena např. knihovnička v chodbě školky a dokoupeny nové knihy do školní knihovny.